Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Artist AnMale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 6 Deviations 3 Comments 6,383 Pageviews
×

Newest Deviations

Piltover :iconan3002:An3002 139 8 Jinx 2 :iconan3002:An3002 469 9
Mature content
[Jinx] Come on cock :iconan3002:An3002 22 2
Dat mini-map :iconan3002:An3002 42 1 Jinx and Sona :iconan3002:An3002 161 8 Jinx :iconan3002:An3002 96 2

Favourites

OVERLORD - Albedo :iconchenousang:chenousang 535 14 Jotaro Sketch :iconartgerm:Artgerm 2,717 118 Jotaro :iconartgerm:Artgerm 4,379 130 Pirate Queen Irelia skin (League of Legends) :icongevurah-studios:Gevurah-Studios 2,839 109 Harlequin Jinx [League of Legends] :icongevurah-studios:Gevurah-Studios 9,121 356 League of Legends - My sister Lux! :icontonnelee:tonnelee 532 155 LOL_barefoot Ahri :iconchanseven:chanseven 2,009 47 The champions in piltover :iconchanseven:chanseven 1,898 124 NIDALEE Fanart (2nd background) :iconvirtualman209:VirtualMan209 190 10 Unohana point commission :iconghostcero:ghostcero 316 45 PILTOVER'S OFFICERS!! :iconfiveonthe:Fiveonthe 1,212 88 smell like Burning :iconaoinhatsu:Aoinhatsu 5,024 157 Sorcerer.. :icondutomaster:dutomaster 3,032 53 Foxy Ahri :iconartgerm:Artgerm 18,303 521 Janna Poster Art :iconartgerm:Artgerm 15,287 309 [LOL] well...Let's Irelia~~~~~~~!! :iconbeanbean1988:beanbean1988 1,785 36

Activity


Journal

No journal entries yet.

deviantID

An3002
An
Artist
Vietnam

Comments


Add a Comment:
 
:iconvivienneash:
VivienneAsh Featured By Owner Mar 14, 2014  Student Digital Artist
Tôi đang sử dụng google dịch, xin vui lòng tha thứ cho tôi. xD

Tôi hiểu bạn có thể không có ý định xấu, nhưng nó là chống lại các quy tắc trên DeviantArt để viết tác phẩm nghệ thuật trong hồ sơ của bạn mà không phải là của riêng bạn. Nếu có tác phẩm nghệ thuật mà bạn thích mà bạn muốn chia sẻ, hãy sử dụng chức năng nhật ký và ghi đúng các nghệ sĩ bất cứ khi nào có thể.

Cảm ơn bạn!
Reply
:iconsolunasunwell:
SolunaSunwell Featured By Owner Oct 26, 2013
please don't post art that's not yours

especially if you source it to something that's not even the original artist
Reply